Heerenveen
Uitverkocht

Posthuis Theater

De foarstelling is geskikt foar groep 5 o/m 8. De ticketpriis is 8,72 euro (ynklusyf 9% btw) de persoan (foar learling as begelieder).

Skoallefoarstellings op woansdei 7 febrewaris en woansdei 27 maart. Foar 27 maart binne der noch kaartsjes beskikber. Kaartsjes foar dizze dei kinne boekt wurde fia: productie@jeugdtheaterfrets.nl

Ûnderwiisynstellingen krije de faktuer tastjoerd.

posthuis theater