Jeugdtheater

Frets

It koarte ferhaal

Wy ynspirearje, stimulearje en betsjoene om bern te helpen yn harren ûntwikkeling en om harren ferbyldingskrêft te stimulearjen.

It lange ferhaal

Freerk (32), Johannes (32) en Patrick (35) learden inoar kennen by harren stúdzje oan de PABO, dêr ‘t se al gau ûntdutsen dat se in dielde passy hiene foar teäter en muzyk. De fonk sprong oer en se besleaten gear te wurkjen oan in iepen opdracht op de PABO. Dit projekt groeide út ta wat bysûnders en foarme it begjin fan Jeugdtheater Frets.

Yn har karriêre waarden Freerk, Johannes en Patrick begelaat en oplaat troch betûfte regisseurs dy ‘t har spoaren fertsjinne hiene yn it jeugdteäter. Nammen lykas Arnold Dijkstra, Brecht Wassenaar en Maarten Bootsma holpen harren harren artistike feardichheden fierder te ûntwikkeljen en ynspirearren harren om te stribjen nei artistike eksellinsje. Yn 2013 rjochten Johannes, Freerk en Patrick offisjeel Jeugdtheater Frets op en bleaune se it artistike hert fan it selskip.

Sûnt de oprjochting hat Frets him ûntwikkele ta in renovearre teaterselskip mei in unike identiteit en styl. It trio lei de basis foar in bûtengewoane foarm fan jeugdteäter, dêr ‘t muzyk en ferbylding sintraal yn steane. Mei harren passy en tawijing hawwe se tal fan foarstellingen produsearre en opfierd, wêrby ‘t se altyd trou bleaun binne oan harren missy om bern te helpen yn harren ûntwikkeling en ferbyldingskrêft te stimulearjen.

Jeugdtheater Frets kreëarret magyske en fantasyrike wrâlden dêr ‘t bern kostbere oantinkens yn meitsje kinne dy ‘t har foar it libben ferrykje. Frets bliuwt harsels fernijen en ûntwikkeljen, wêrby ‘t se altyd de kearnwearden behâlde dy ‘t se fan it begjin ôf koestere hawwe. Se bliuwe harren ynsetten foar it kreëarjen fan teäterûnderfiningen dy ‘t bern ynspirearje, stimulearje en betsjoene. De passy foar muzyk en de krêft fan ferbylding bliuwe de driuwende krêften achter it wurk fan Jeugdtheater Frets, en se stribje dernei om in bliuwende ympakt te hawwen op it libben fan jonge minsken, sawol no as yn de takomst.