FAQ

fragen dy’t in
soad steld wurde

Skoallen: kaartsjes kinne fia de webside boekt wurde, ûnder kopke spyldata.

Frije kaartsjes: op 1 maaie is in foarstelling mei frije kaartferkeap yn Theater Sneek.

Op 1 maaie is der in foarstelling mei frije kaartferkeap yn Theater Sneek. Kaartsjes kinne je fia dizze link reservearje.

De foarstelling wurdt de kommende moannen yn it Frysk opfierd. Mar ek foar Nederlânsktaligen sil de foarstelling goed te folgjen wêzen. Tagonklikens fine wy wichtich. Fan ôf oktober 2024 sil de foarstelling ek yn it Nederlânsk te sjen wêze.

De foarstelling duorret in oere.

Fan ôf 8 oant 100 jier en âlder.

Mei Gozert bestean?

Dy ynformaasje wurdt sa gau mooglik oanfolle.